ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000


เงื่อนไขและรายละเอียด รายได้ต่อเดือน จำนวนเงินกู้ ระยะเวลาเงินกู้
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ไม่ต้องมีคนค้ำหรือหลักทรัพย์ใดๆ ไม่กำหนดแต่ต้องมีรายได้ประจำ 50000 บาท 36 เดือน ขอสมัครทันที
ขอสมัครทันที

เงื่อนไขและการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 67

จากเมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินให้มีการสมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ํา 2567 ซึ่งออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทหรือที่เรียกว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยให้มีการกู้เงินผ่านแอพ MyMo ได้ โดยสำหรับคนที่มีแอพ MyMo นั้นจะต้องทำเรื่องขอใช้งานแอพที่ธนาคารออมสินหรือให้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากและเปิดใช้งานแอพไปพร้อมกันได้เลย และสำหรับออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 67 หมดเขตวันไหน กรณีเป็นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนั้น สินเชื่อที่ปล่อยออกมานั้นเต็มวงเงินแล้ว แต่ลูกค้าก็สามารถจะกู้สินเชื่อได้กับโครงการอื่นๆของธนาคารออมสินได้

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท กับสินเชื่อตามนโยบายรัฐ 2567

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท กับโครงการแก้หนี้นอกระบบ

จะเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐเพื่อใช้แก้ไขเรื่องหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 65 ล่าสุด ซึ่งจะต้องใช้หลักประกันเป็น บสย. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ตามมูลหนี้นอกระบบที่เป็นตัวเลขตามจริงและตามความสามารถในการชำระหนี้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาทหรือตามโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท โดยจะสามารถผ่อนชำระได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้กู้กับโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

  • จะต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาในการผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี ในการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 65
  • ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาทจะต้องมีการประกอบอาชีพ และต้องมีรายได้ประจำ
  • จะต้องมีที่พักอาศัยชัดเจน และสถานที่ประกอบอาชีพจะต้องสามารถติดต่อได้สะดวก
  • จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ หรือ นร.1 เรียบร้อยแล้วในวันที่ยื่นลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 65

เอกสารที่ใช้สมัครโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท

  • ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และของผู้ค้ำประกันถ้ามี
  • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝากกับสำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือใบรับรองเงินเดือนล่าสุด
  • เอกสารรายรับอื่นๆเพิ่มเติมหรือรายจ่ายต่างๆเพื่อสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท
  • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพที่เปิดทำการอยู่ปัจจุบัน
  • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันหรือเอกสารของผู้ค้ำประกันต่างๆเพื่อใช้ในการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 65

วิธีการสมัครโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 บาท สามารถจะเตรียมเอกสารให้ครบทั้งผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน และเข้าไปสมัครได้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ หรือธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านได้และอย่าลืมลงทะเบียนหนี้นอกระบบเพื่อใช้ในการสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 65 ล่าสุด