สมัครด่วนคลินิกแก้หนี้ 2567 เพื่อดูวิธีปลดหนี้และหาทางออกของการเป็นหนี้เยอะมากทําไงดี ตรวจสอบข้อดีข้อเสียคลินิกแก้หนี้และยื่นใบสมัครคลีนิคแก้หนี้ 2567


วิธีปลดหนี้กับโครงการคลินิกแก้หนี้ 2567 เปิดลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว 

คลินิกแก้หนี้ 2567 เป็นโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่มีหนี้เสียที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีการใช้หลักประกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนใบสมัครคลีนิคแก้หนี้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้กับการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในระยะยาว

หลักการทำงานของโครงการคลินิกแก้หนี้ 2567

 • คลินิกแก้หนี้ 2567 จะเป็นหน่วยงานซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายราย เพื่อดำเนินการให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
 • คลินิกแก้หนี้ 2567 จะมีการส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยในการใช้เงิน โดยจะมีโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ลูกหนี้
 • ลูกหนี้สมัครใจเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ 2567
 • ลูกหนี้จะต้องไม่ก่อหนี้ใหม่ในช่วงเวลาระยะเวลา 5 ปีซึ่งจะเป็นทางออกของคนเป็นหนี้นอกระบบไม่ไปกู้เงินช่องทางอื่นมาเพิ่ม
 • อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติและระยะเวลาผ่อนชำระจะเอื้อต่อการแก้ไขหนี้

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2567

 1. จะต้องเป็นผู้ที่มีหนี้เสียจากบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ใช้หลักประกันของสถาบันการเงินต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ
 2. จะต้องมีเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำ และเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย ที่มีอายุไม่เกิน 67 ปี
 3. และจะต้องเกิดหนี้เสียก่อน 1 กรกฎาคม
 4. มูลค่าหนี้รวมจะต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท ตามรายงานข้อมูลเครดิตบูโร เดือนมิถุนายนและหนี้เสียจะต้องมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 91-120 วันขึ้นไป
 5. ผู้ที่มีหนี้เสียสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของคลิกนิกแก้หนี้ 2567

เอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2567

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เป็นหนี้เสีย
 • เอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร ลูกหนี้จะต้องเตรียมขอไว้
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายการเดินบัญชี อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
 • บัตรเงินบำนาญข้าราชการ หรือใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • หลักฐานการแสดงการรับรายได้อื่นๆ เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
 • ใบแจ้งหนี้ต่างๆที่มี จำเป็นต้องใช้ เป็นเอกสารแสดงความเป็นหนี้ในการขอเข้าร่วมโคงการ

ข้อดีข้อเสียคลินิกแก้หนี้ของโครงการคลินิกแก้หนี้ 2567

 1. สามารถจะช่วยผู้ที่มีหนี้เสียในระบบเท่านั้น เป็นโครงการคลินิกแก้หนี้ 2567 ที่บุคคลที่เป็นหนี้นอกระบบไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 2. จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ยอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาทในการสมัคร
 3. เมื่อเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2567 แล้วจะยังคงเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินที่มีหนี้อยู่
 4. สินเชื่อที่จะเข้าร่วมโครงการได้ จะต้องเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่มีบุคคลค้ำประกัน รวมไปถึงบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด
 5. เมื่อการทำสัญญาในโครงการคลินิกแก้หนี้ 2567 ครบกำหนดสัญญา ลูกหนี้จะต้องออกจากโครงการ และจากนั้นการดำเนินการติดตามหนี้เสียจะเป็นหน้าที่ของธนาคารที่ลูกหนี้เป็นหนี้