Public Philosophy: ความเรียงว่าด้วยสิทธิ ศีลธรรม และประชาธิปไตย

ปก present

 

การทำแท้งเท่ากับการพรากชีวิตคนหรือไม่?
คู่รักเกย์ควรมีสิทธิทัดเทียมกับคู่รักต่างเพศไหม?
การตัดต่อพันธุกรรมมนุษย์เป็นเรื่องสมควรแล้วหรือ?

ไมเคิล แซนเดล ปรมาจารย์ด้านปรัชญาการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะพาเราไปสู่โลกของ ปรัชญาสาธารณะ (public philosophy) ผ่านความเรียงที่อธิบายและวิพากษ์เจาะลึกปรัชญาอันเป็นรากฐานของแนวคิดทางการเมือง เช่น อรรถประโยชน์นิยม ชุมชนนิยม เสรีนิยม รวมถึงแนวคิดของ อิมมานูเอล คานท์ และ จอห์น รอลส์ อีกทั้งยังนำปรัชญาดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการพิจารณาประเด็นร้อนทางศีลธรรมและการเมืองที่เกิดขึ้นจริง อาทิ การกระจายรายได้ การุณยฆาต การเลิกทาส สิทธิเกย์ การดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออกและเฮตสปีช ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอปรัชญาสาธารณะที่ผสานแนวคิดเสรีนิยมที่เน้นสิทธิของปัจเจกและชุมชนนิยมที่เน้นคุณประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญของทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกและการใช้เหตุผลทางศีลธรรมที่จำเป็นต่อการถกเถียงสาธารณะและการสร้างสำนึกพลเมือง แนวคิดทางเลือกนี้อาจช่วยให้เราค้นหาคำตอบถึง “ชีวิตสาธารณะที่ดี” ซึ่งจำเป็นต่อการออกแบบนโยบายสาธารณะและการสร้างสังคมที่ดี

 

ชื่อหนังสือต้นฉบับPublic Philosophy: Essays on Morality in Politics
ผู้เขียนไมเคิล แซนเดล
ผู้แปลสฤณี อาชวานันทกุล
หน้า392
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม 2558
ราคา380 บาท