โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา

คำว่า ‘โลกาภิวัตน์’ (Globalization) กลายเป็นคำฮิตติดหูในยุคสมัยของพวกเรา เป็นคำคำเดียวแต่อธิบายการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม อุดมการณ์ และสิ่งแวดล้อม อันหลากหลาย ซึ่งส่งผลเปลี่ยนแปลงโลกยุคสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว

หนังสือ โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา (Globalization: A Very Short Introduction) อธิบาย โลกาภิวัตน์ อย่างรอบด้านแต่กระชับ หนักแน่นด้วยข้อมูล และนำเสนอกรอบแนวคิดฐานรากในการทำความเข้าใจ โลกาภิวัตน์

แม้การศึกษา โลกาภิวัตน์ มีลักษณะสหวิทยาการ และมีความสลับซับซ้อน แต่ แมนเฟร็ด สเตเกอร์ ศาสตราจารย์ด้านโลกศึกษา (Global Study) แห่งมหาวิทยาลัย RMIT และมหาวิทยาลัยฮาวาย สามารถย่อยเรื่องยากให้ง่าย สามารถอธิบายเรื่องซับซ้อนได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ และตอบข้อสงสัยในใจของคนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เพลิดเพลิน และเต็มไปด้วยตัวอย่างประกอบ

ชื่อหนังสือต้นฉบับGlobalization: A Very Short Introduction
ผู้เขียนแมนเฟร็ด สเตเกอร์
ผู้แปลวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
หน้า232
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม 2553
ราคา195