เกี่ยวกับ

สำนักพิมพ์ openworlds ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยมีภิญโญ ไตรสุริยธรรมา สฤณี อาชวานันทกุล แอลสิทธิ์ เวอร์การา กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล พลอยแสง เอกญาติ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และปกป้อง จันวิทย์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง

สำนักพิมพ์ openworlds สนใจตีพิมพ์หนังสือแปลแนวเศรษฐกิจการเมือง ธุรกิจสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์อ่านสนุก และปัญญาความรู้หลากสาขา

คณะบรรณาธิการสำนักพิมพ์

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา สฤณี อาชวานันทกุล แอลสิทธิ์ เวอร์การา
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล พลอยแสง เอกญาติ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
ปกป้อง จันวิทย์ และ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์

บรรณาธิการบริหาร

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล

ผู้จัดการสำนักพิมพ์

ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์

บรรณาธิการศิลปกรรม

กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล

บรรณาธิการสำนักพิมพ์

วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์
กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์
บุญชัย แซ่เงี้ยว
ฐณฐ จินดานนท์

 

email: openworldsthailand@gmail.com

facebook: www.facebook.com/openworlds

twitter: www.twitter.com/openworlds_th